058 - 303 09 20

09-02-24 Fêste Grûn (uitverkocht)Fêste Grûn is in hertstochtlik ferhaal oer de leafde en feroaring…

UITVERKOCHT !!!

Renate, in sjoernaliste út é stêd, krijt troch in ûngelok mei de auto kontakt mei Rein, in boer fan’t plattelân.
Rein is widner en wrakselt mei de problematyk fan it hjoed-de-dei ‘boerwêzen’ en de opfolging fan de pleats, dy’t al generaasjes lang yn de famylje is.
Renate is troud en wrakselt mei de feroaringen yn har wurk en har thússituaasje.

‘Troch de eagen fan de oar sjogge sy op ‘e nij nei harren eigen libben’.

Spilers: Jan Arendz & Marijke Geertsma.   Gitarist: Eddie Mulder

De zaal is vanaf 19:30 uur open. De tickets kunt u kopen via de button bovenaan dit bericht, deze link of aan de balie in de Nije Skalm.  Wel graag voor 07 februari.
Per persoon zijn de kosten 18,50 euro, dat in inclusief de koffie/thee voor aanvang.

UITVERKOCHT !!!


Terug naar het nieuwsoverzicht